ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านท่าสี จังหวัดลำปาง

ก่อตั้งมาประมาณ 80 กว่าปีมาแล้ว คนรุ่นก่อนมาตั้งรกราก สร้างฐานเพราะมีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขา ต้นน้้าล้าธาร อากาศดี มีสัตว์ป่า ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารต่าง ๆ มีน้้าไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ที่ตั้งว่าหมู่บ้านท่าสี มีเรื่องเล่าขานกันว่า มีต้นโพธิ์ ไหลมาติดที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจ้านวนมาก ซึ่งคนภาคนี้เรียกว่า ต้นศรี หรือต้น

ศรีมหาโพธิ์ พอตั้งขึ้นเรียกกันไปเรียกกันมากลายเป็น ท่าสี กลายเป็นค้าที่ใช้เพี้ยนกันไป ฟังคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟัง ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ แต่ก็เล่าขานกันมาตราบจนทุกวันนี้ และมีประชากร เพิ่มจ้านวนขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันนี้ เพิ่มจ้านวนเป็น ๘๑๐ คน มีถนนสายพหลโยธิน ผ่ากลางเส้นทางแบ่งหมู่บ้าน และล้าห้วยคั่นกลางด้วย มีสองฝั่งฝากถนน มี บ้านงาย บ้านโค้ง บ้านกลาง บ้านใหม่พัฒนา โค้งชวลิต ฝั่งบ้านเหย้า (อนามัย) ฝั่งสุสานบ้านท่าสี ฝั่งเข้าล้าห้วยแม่เมาะ เป็นต้น มีครอบครัว ประมาณ ๒๑๒ ครัวเรือน