ดอยผาก้านลำปาง

ลุยดอยผาก้านลำปาง!! เปิดเส้นทางใหม่กีฬาปีนหน้าผา หวังเป็นแหล่งที่ใหญ่สุดในโลก

บริเวณหน้าผา ดอยผาก้าน เขตบ้านท่าสี ม.3 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล้าปาง ซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงชั้น อยู่เขตอุทยานแห่งชาติถ้้าผาไท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา จ.ล้าปาง ทางทีมงานนักปีนหน้าผาของ บริษัท เชียงใหม่ร๊อคไคล์มมิ่งแอดเวนเจอร์ น้าโดย นายจอช มอริส ผู้ก่อตั้งบริษัท และทีมงาน ซึ่งเป็นนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติ และต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการปีนหนาผา เข้าตรวจสอบความแข็งแกร่งของหน้าผา และเร่งท้าความสะอาดพร้อมท้าเส้นทางในการปีนหน้าผา หรือซิบไลน์ในจุดแรก โดยก้าหนดไว้ประมาณ 10 เส้นทาง โดยเบื้องต้นได้เริ่มด้าเนินการน้าร่องท้าเส้นทางก่อน รวม 2 เส้นทาง

นายจอช มอริส ได้เปิดเผยว่า ดอยผาก้านแห่งนี้ถือว่าเป็นภูเขาที่มีความสวยงาม และจากการสำรวจ ก็พบว่าภูเขาแห่งนี้มีความหลากหลายของเส้นทาง และสามารถปีนได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่บุคคลที่ไม่เคยผ่านการปีนเขา ไปจนถึงผู้ที่ช้านาญการปีนเขาในระดับโลกมาแล้ว ก็สามารถมาปีนได้ และที่ส้าคัญ คือ สถานที่โดยรอบสวยงามคล้ายที่ประเทศฝรั่งเศส และหากมีการเปิดเส้นทางได้ครบโดยรอบภูเขาจะสามารถวางเส้นทาง ได้มากกว่า 1,000 เส้น ซึ่งก็จะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในกีฬาปีนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ด้าน พันตรีอาทิรัช ปุ๊ดหน่อย ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษค่ายประตูผา ล้าปาง ได้เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา พื้นที่แห่งนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกก้าลังทหารในการปีน หรือไต่หน้าผา ขณะเดียวกันก็จะสามารถเปิดให้ใช้เป็นสถานที่ฝึก ส้าหรับนักกีฬาปีนหน้าผา รวมถึงเชื่อมโยง ไปถึงการเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ส้าหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย ซึ่งต่อไปก็จะท้าให้ชุมชนโดยรอบ และ จ.ล้าปาง มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว และพักใน จ.ลำปาง ได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ้าเภอ และท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ได้ให้ความเห็นชอบ และก้าลังเร่ง บูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การสร้างเส้นทางจุดแรกส้าเร็จให้ได้ก่อน โดยจุดแรกนี้วัสดุที่ใช้จะใช้ชนิดที่มีความแข็งแรงปลอดภัยสูงสุดแม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงกว่าปกติ แต่เมื่อเทียบกับการใช้งานไปได้ตลอดแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามาก

สำหรับ“ดอยผาก้าน” แห่งนี้ มีลักษณะเป็นภูเขาสูง และมีหน้าผาทอดยาวเกือบ 3 กิโลเมตร ขนานกับถนนสายล้าปาง – งาว – พะเยา ซึ่งมีความสวยงาม และมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างมาก ภายในดอยผาก้านแห่งนี้ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีถ้้าที่สวยงาม ได้แก่ ถ้้าวิมานเทวา หรือถ้้าปล่องลม เป็นถ้้าที่มีหินงอก หินย้อย ที่สวยงาม ปากทางเข้ามีลมพัดออกมาจากถ้้าตลอดเวลา อีกทั้งยังมีภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 12,000 ปี และพบมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และที่ผ่านมา ยังมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ อีกด้วย จึงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง ที่ก้าลังเตรียมพร้อม เพื่อเปิดซิบไลน์ให้มีการปีนหน้าผา ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปีน หรือไต่เขาชาวไทย และต่างชาติ ที่จะหลั่งไหลเข้ามาสัมผัส (ที่มา :สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดล้าปาง)